Shadow of voyager
photo-1540149678796-1a36342a1372?ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=1351&q=80

SCP-XXX-TH

วัตถุ# SCP-XXX-TH

ระดับ: Safe

มาตรการกักกันพิเศษ: SCP-XXX-TH ได้ถูกเก็บเอาไว้ภายในห้องเดี่ยวที่แยกออกมาจากวัตถุ SCPs อื่นๆภายในไซต์-29 โดยจะไม่มีการทดสอบใดๆในอนาคต

รายละเอียด: SCP-XXX-TH คือรูบิคแบบ 3×3×3 มี 6 ด้าน ที่ดูคล้ายกับของเล่นรูบิคทั่วไปที่หาซื้อได้ตามร้านขายของเล่น การใช้งาน SCP-XXX-TH นั้นไม่ต่างอะไรกับรูบิคปรกติเลย

อย่างไรก็ตาม เมื่อวัตถุนี้ได้อยู่ภายในห้องหรือภายในอาคารจะทำให้ผนังของห้องทั้ง 4 ด้าน(หรือหลายด้าน)จะมีแสงไฟปรากฏขึ้นมาและกระพริบแบบไม่ถี่มากนักตามสีของ SCP-XXX-TH เหมือนกับว่าภายในห้องนั้นมีไฟดิสโก้เทคติดอยู่ด้วยวิธีการที่ไม่ปรากฏ ผลกระทบนี้จะเกิดขึ้นภายในสถานที่ปิดเท่านั้นและไม่มีผลเมื่อวัตถุอยู่นอกอาคาร เมื่อ SCP-XXX-TH ถูกหมุนให้สีอยู่เป็นสีเดียวกันในแต่ละด้าน ห้องนั้นก็จะมีเพียงสีเดียวเกิดขึ้นและสลับไปยังสีอื่นๆไปมา และหากว่าหมุน SCP-XXX-TH ให้สีมันรวมๆกันทุกสีห้องนั้นก็จะมีสีหลายๆสีรวมกันแต่ก็ยังคงสลับลักษณะของสีที่จะเกิดขึ้นไปมาด้วยเช่นกัน

photo-1500462918059-b1a0cb512f1d?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=634&q=80

ทางเดินในอาคารที่ได้รับผลกระทบ

ค้นพบ: SCP-XXX-TH ถูกค้นพบบนเว็บไซค์ขายของออนไลน์████████ จากผู้ใช้ dtB2o ที่เป็นเจ้าของคลับที่กำลังจะปิดกิจการและเขาต้องการขายของที่ยังพอจะขายได้ผ่านทางออนไลน์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ SCP-XXX-TH เขาได้บอกสรรพคุณของรูบิคนี้และขายในราคา 50,000 บาท ในภายหลังเจ้าหน้าที่ของสถาบันได้นัดเจอเขาเพื่อซื้อ SCP-XXX-TH โดยบอกว่าจะให้ราคาที่สูงกว่า ก่อนจะจับกุมตัวผู้ใช้ dtB2o เอา SCP-XXX-TH มาและลบความทรงจำของเขา

SCP-TH

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License