scp 004

วัตถุ# SCP-004
ระดับ:Euclid Keter
มาตรการกักกันพิเศษ:มีความเป็นอันตรายในทางชีวภาพเป็นอย่างมากและให้มีการใช้มาตรการกักกันทุกอย่างกับมัน มาตรการการเผาและการฉายรังสีจะถูกนำมาใช้ในกรณีที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองหรือกับกองทัพซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการทำลายอาคารสถานที่; ตัดไฟ; หรือให้มีการเข้ารหัสสัญญาณติดต่อส่วนตัวกับพนักงานหรือการติดต่อสื่อสารในช่องทางอื่นๆในระยะเวลาที่กำหนดให้ก็คือแปด (8) ชั่วโมง
ระยะเวลากักกันสำหรับพนักงานที่ออกมาจากอาคารที่ติดเชื้อคือสี่ (4) เดือน หากมีการละเมิดใดๆเกิดขึ้นมาตรการการเผาและฉายรังสีจะถูกนำมาใช้
รายละเอียด:scp 004เป็นตัวอย่างของสารทางชีวภาพที่มีความซับซ้อนซูง ตัวอย่างที่ถูกเก็บเอาไว้รู้จักกันในชื่อ G2 การศึกษาวิจัย SCP-004 นั้นเป็นความลับระดับสูงและวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อป้องกันการวิจัยที่นำไปสู่การสังเคราะห์ตัวของ SCP-004 ในอนาคต ลักษณะพรีออนของ SCP-004 มีดังนี้:
ติดต่อได้ 100%
ทำให้ตายได้ 100%
อยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยอากาศหรือน้ำ
มีอาการคล้ายกับไข้หวัดใหญ่มีไข้ขึ้นสูงและเกิดภาวะสมองเสื่อมขั้นรุนแรงในเวลา30นาที
จะมีอาการโคม่าประมาณ 10 ชั่วโมงภายหลังจากการติดเชื้อและ 5 ชั่วโมงหลังจากสมองเสื่อม อาการนี้ได้ถูกพิจารณาว่าทำให้เกิดการเสียชีวิต
ภาคผนวก: SCP-500 สามารถรักษาการติดเชื้อจาก SCP-004 ได้แม้ว่าจะอยู่ในระยะสุดท้ายก็ตามเเละมีความคล้ายคลึงกันกับ SCP-008 ถูกร้องขอโดย ดร. ██████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License