AEGIS7

ณ โรงเรียนมัธยม

เวลา16.30น. นั้นคือเวลาที่ควรเลิกเรียนและกลับบ้านหรือจะทำกิจกรรมชมรมแต่เราก็ยังอยู่ที่ลานม้านั่งอยู่เพื่อนั่งเล่าเรื่องประหลาดจากในฝัน,อินเตอร์เน็ตหรือเรื่องเล่าที่เขาเล่ากันต่อมาแล้วมาเล่าต่อ

"แล้ว…มันก็พาชั้นมาอีกที่ ทีนี้มันห้องสว่างไม่มีอะไรตกแต่งแล้ว…ที่นี้มันก็มีลุงจากไหนก็ไม่รู้นั่งที่โซฟาอยู่"
"แล้วลุงมาได้ไงวะ"
"กุก็ไม่รู้ แต่รู้แค่ว่าลุงแม่งไม่น่าใช่คน"
"แล้วมันจบยังวะ กุจะได้-"
"เฮ้ยเงียบก่อน แล้วไงต่อวะ"
"ลุงประหลาดใจในตัวกุมาก แล้วถามกุประมาณว่า มาได้ไง"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License